top of page

PRAVNI UVJETI I PRAVILA KORIŠTENJA WEB STRANICA

Dobrodošli na WEB stranice Ideas4AI d.o.o.
(dalje u tekstu: Ideas4AI)

Pregledavanjem ovih web-stranica Ideas4AI (dalje u tekstu: Stranice), izričito prihvaćate sljedeće pravne uvjete i pravila korištenja ovih Stranica.
 

Korištenje sadržaja i funkcionalnosti Stranica podložni su utvrđenjima u ovim Pravnim uvjetima i pravilima korištenja Stranica, a odgovarajuće se primjenjuju i važeći propisi Republike Hrvatske.
Ove Stranice su priređene uz svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri isključivo s ciljem pružanja informacija o društvu Ideas4AI.
 

Ideas4AI ne jamči, bilo izravno bilo implicitno, potpunost odnosno pravodobnost informacija sadržanih na ovim Stranicama, kao ni na drugim web-stranicama, uključujući web-stranice trećih osoba na koje ove Stranice upućuju (dalje u tekstu: Linkovi).
Svi korisnici koji pristupaju ovim Stranicama koriste sadržaj istih na vlastitu odgovornost. Ideas4AI neće biti odgovoran ni za kakve izravne, neizravne, slučajne, posljedične, ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih Stranica ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u sadržaju istih.
 

Svi pa i pojedinačni elementi Stranica kojima se pristupa, bilo da su interaktivni ili ne, uključujući trgovačka imena, znakove, logove i oblikovanje, zaštićeni su odgovarajućim pravima na području intelektualnog vlasništva i pripadaju Ideas4AI. Prema tome, zabranjeno je izdvajati, dekompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati ili izobličavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element.
 

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica ne smiju se reproducirati, distribuirati djelomično ili u cjelini ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe odnosno na način koji posredno ili neposredno može prouzročiti štetu Ideas4AI ili trećima.

Sadržaj odnosno dijelovi sadržaja ovih Stranica mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i u nekomercijalne svrhe, uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava, vlasničkih prava i svih drugih prava u području intelektualnog vlasništva i svakog navedenog ograničenja prava, dok je svako korištenje Stranica odnosno sadržaja u komercijalne ili druge potrebe dopušteno isključivo uz izričitu suglasnost/odobrenje Ideas4AI.

Sav sadržaj ovih Stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima, odnosno drugim pravima na području intelektualnog vlasništva, a sukladno relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Pristupom i korištenjem ovih Stranica prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i uvjete korištenja i primjene ovih Stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih Stranica ili s njima u vezi.

Korisnik ovih Stranica prihvaća utvrđenja Pravnih pravila i uvjeta korištenja Stranica i sve potencijalne rizike koji mogu nastati njihovim korištenjem, te je suglasan da će sadržaj ovih Stranica koristiti isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
Nadalje, Ideas4AI. nije niti u kojem slučaju odgovoran za aktivnosti korisnika koje u sebi uključuju zlouporabu sadržaja ovih Stranica, odnosno nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom pri korištenju sadržaja ovih Stranica.

Ove Stranice mogu sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih web-stranica trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati.

Ideas4AI nema nadzor nad navedenim web stranicama trećih kao niti nad sadržajem istih, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti u svezi korištenja informacija, dokumenAta odnosno korištenje web-stranica trećih uopće.

Ideas4AI se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih Stranica, te će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa i drugi podaci samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Ideas4AI.

Podaci o korisnicima skupljeni na ovakav način koristit će se isključivo u svrhu što boljeg razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika, a Ideas4AI se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bez izričitog pristanka korisnika.

Ideas4AI zadržava pravo izmjene sadržaja ovih Stranica u bilo kojem trenutku i na bilo koji način, te ne odgovara za bilo kakvu štetu nastalu zbog promjena.

Isto tako Ideas4AI zadržava pravo promjene ovih Pravnih uvjeta i pravila korištenja bez prethodne najave ili posebne obavijesti.

Zaštita privatnosti
U tvrtki Ideas4AI obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših korisnika. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke korisnika i informiramo korisnike o načinu njihova korištenja.

Redovito dajemo korisnicima mogućnost izbora o uporabi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s liste „suradnje“ Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su djelatnicima i ugovornim partnerima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i ugovorni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Tvrtka Ideas4AI zadržava pravo izmjene sadržaja ove web-stranice na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Tvrtka Ideas4AI poštuje privatnost posjetitelja naših web-stranica.

bottom of page